ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอน สร้างนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาทักษะเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม ในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ 10 มิถุนายน 2565

ซีพี-เมจิ เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอน สร้างนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาทักษะเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม  ในศตวรรษที่ 21

นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไทยศักดิ์  วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  นางสาวชาลินี  พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดการจัดอบรม หลักสูตร “6 สัปดาห์ พัฒนาครูนวัตกร” ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนโรงเรียน CONNEXT ED  ยกระดับการศึกษาด้วยการพัฒนา “คุณภาพของครู” ให้ครู มีหัวใจสำคัญ คือ “สร้างนวัตกรรมได้ ใช้นวัตกรรมเป็น” รวมถึงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) ของครูนวัตกร ยกระดับสู่ชุมชนที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม (Innovation Communities) เป็นวงจรการพัฒนาที่มีชีวิต เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความคงทนของความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้กับครูจำนวน 120 คนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  5 แห่ง ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี