เกี่ยวกับซีพี-เมจิ

วัฒนธรรมองค์กร

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคนในองค์กรยึดถือร่วมกัน โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในองค์กร อันนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต”

Integrity

ซื่อสัตย์ จริงใจ ต้องมี

Measurable

เพรียบพร้อม ดัชนี ชี้วัด

Passion

สุขถนัด กับงาน ที่ทำ

Accountability

เลิศล้ำ สำนึก หน้าที่

Can do

ย้ำถี่ถี่ พวกเรา ทำได้

Teamwork

ประสาน หัวใจ เป็นทีม

Superb Quality

เต็มอิ่ม คุณภาพ เกินร้อย

Service Excellence

ไม่น้อย หน้าใคร ในบริการ