เกี่ยวกับซีพี-เมจิ

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ตามวิสัยทัศน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ ด้าน SHE & En ที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
  2. ประยุกต์ใช้และธำรงไว้ซึ่งระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน CPF (CPF Safety Health Environment and Energy Management System : CPF SHE & En MS) เพื่อยกระดับ และพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานด้าน SHE & En อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
  3. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    ลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก ปกป้องพนักงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย โดยกำหนดเป้าหมาย แผนงาน มีระบบทบทวน และตรวจติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่ได้กำหนดขึ้นมา สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ
  4. ปลูกฝังและสร้างเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ดีด้าน SHE & En ทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
  5. บริหาร สร้างความร่วมมือ และพัฒนาด้าน SHE & En ให้แก่ ผู้รับเหมา ผู้จำหน่าย และคู่ค้าที่สำคัญ
  6. มีการจัดทรัพยากรด้านสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
  7. สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานที่ประหยัดพลังงาน และออกแบบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน