ข่าวสาร-กิจกรรม

ซีพี-เมจิ เดินหน้า Connext ED พัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยนวัตกรรม นำประเทศสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

วันเสาร์ 13 พฤศจิกายน 2564

ซีพี-เมจิ เดินหน้า Connext ED พัฒนาครูสู่การเป็นนักวิจัยนวัตกรรม นำประเทศสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

คุณธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน
โรงเรียนประชารัฐ CONNEXT ED 5 แห่งในจังหวัดสระบุรี ในหลักสูตร “การปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียน” (Classroom Action Research Workshop) ให้สามารถการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  สร้างนวัตกรรมการสอน มุ่งสู่ผลงานการวิจัยในรูปแบบActive learning การบูรณาการการสอน(STEM) ให้กับครูทั้ง 120คน นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนผู้ชำนาญการ ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และเป็นโค้ชสร้างผลการวิจัยนวัตกรรม 120 ผลงาน ให้กับครูทุกท่านที่เข้าอบรมในวันนี้ ณ โรงแรม ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี