CP-Meiji Tensai

แนวคิดของโครงการ

การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญหากเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี เหมาะสม จะทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่นอกจากการมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาการทางสมองต่อเด็ก ๆ แล้ว ซีพี-เมจิ เชื่อว่า ชีวิตดี มีได้ทุกวัน เริ่มต้นด้วยรากฐานการศึกษา จึงริเริ่ม โครงการ ซีพี-เมจิ เทนไซ เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มความรู้ เพิ่มโอกาส เพิ่มความมั่นใจให้น้อง ๆ ป.6 ในการลงสนามสอบเข้าระดับชั้น ม. 1

 

วิสัยทัศน์


ซีพี-เมจิ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ผลักดันให้เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติได้รู้จักตนเอง ต้องการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ เพื่อจะสามารถเติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

 

บทบาทต่อเยาวชน
(ประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น)

 

เป็น 'Enricher' คอยเติมเต็ม กระตุ้น ผลักดันให้เด็ก ๆ กระตือรือล้น ลงมือทำ เพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะต่าง ๆ

 

บทบาทต่อผู้ปกครอง

 

เป็น 'Partner' ร่วมสนับสนุนและส่งต่อความรักความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับเด็ก ๆ